First Summative Test English II

of 13
10 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
First Summative Test English II-2 Second Grading Period Name:_______________________________________ Grade/Section: II-2_________________ I. Cross out the word in each set that does Not use the CVVC pattern. 1. 2. 3. 4. 5. part peak vest loaf lard beat best goes code nail tent feel rain card goal hook frog beast pail card II. Write a word that rhymes with the underlined word. Choose your answer inside the parenthesis. 1. The sun shines brightly today, so I go outside and ________ ( laugh, p
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  First Summative Test English II-2Second Grading PeriodName:_______________________________________ Grade/Section: II-2_________________I. Cross out the word in each set that does Not use the CVVC pattern.1. part beat tent hook 2. peak best feel frog3. vest goes rain beast4. loaf code card pail5. lard nail goal cardII. Write a word that rhymes with the underlined word. Choose your answerinside the parenthesis.1. The sun shines brightly today,so I go outside and ________ ( laugh, play, run )2. My school is a happy place,where people have smiling ______ (day, morning, faces )3. I work and play on Saturdays.On Sunday , I go to church and ______ ( play, pray, sing )4. An apple a day,keeps the doctor _________ ( away, smile, mad)5. I saw a shiver pass on the ________________ (river , street, road )III. Follow the directions atated in each number.1. Write your aunt’s name and underline it.2. draw a circle with a star inside.3. Write the word HAPPY inside the box. Then encirle all the consonants.4. Write the word SMART and underline it.5. Write the name of your bestfriend inside a circle.IV.Read the following situation. Write your answer on the blank.1. You forgot to bring your pencil. You want to borrow from your classmate.What will you say?_____________________________________________________________________________2. Arnold suddenly stepped on his friend’s toes. What should Arnold say?.3. You were late in your class. What will you say to your teacher?_____________________________________________________________________________4. Your principal went to your class one afternoon. What will you say?____________________________________________________________________________5. Mother is cooking for dinner. Belen wants to help . What should she say?____________________________________________________________________________  Table of Specifications   Skills Number of ItemsPlacement Percentage %  1. Recognizes words using spelling patternCVCV 1-5 1.61-51. ecognizes words using spelling patternCVCV .3. Following directions 1-5 1.616-20 4. Using courteous expressions 0.3321-30. _______________________________________________________________________   30 100%30  First Summative Test Mathematics II-2Second Grading PeriodName:____________________________________ Grade/Section: II-2_________________ I. Analyze the word problem. Fill in the blanks with the correct answer1. Jake had 48 balls . jill gave him 29 balls more. How many did he have in all?What is asked: ___________________________________________________ What is/are given : _______________________________________________ Operation : ______________________________________________________ Number Sentence :: ______________________________________________ Complete Answer: _______________________________________________ 2. Mang Claro gathered 55 coconuts in the first week, 63 coconuts in the second week and 75coconuts in the third week. How many coconuts did he gather for three weeks?What is asked: ___________________________________________________ What is/are given : _______________________________________________ Operation : ______________________________________________________ Number Sentence :: ______________________________________________ Complete Answer: _______________________________________________ II.Perform the indicated operations;A.1. 78 2. 596 3. 456 4. 786 5, 876- 12 - 123 - 234 - 245 -456B.1. 123 2. 560 3. 123 4. 560 5. 993- 18 - 48 - 18 - 48 - 345C. 1) 832 2) 303 3) 636 4) 759 5) 903- 574 - 19 - 591 - 86 - 615IV. Answer the following.1. Write the correct numeral in the blank that makes the sentence true.231 -________ = 502. Find the difference of 903 and 22 . _________________ 3. Take away 156 from 456. What is the answer?___________________ 4. Subtract 234 from 564 . What is the result?______________________ 5.Find the value of N in N = 876 – 15 ? _______________________   Unang Mahabang Pagsusulit sa Filipino II -2Ikalawang MarkahanPangalan : ___________________________ Baitang/Pangkat : _________________ I. Basahin, unawain at gawin:1. Iguhit ang paborito mong prutas. Kulayan ito nang wasto.______________________ 2. Sino ang iyong matalik na kaibigan? Isulat ang kanyang pangngalan sa loob ng kahon. ________________________________________________ 3. Isulat ang pangalan ng inyong paaralan. Bilugan lahat ng katinig. ___________________________________________________________________________ 4. Isulat ang pangalan ng inyong guro. Guhitan ito ng dalawang beses ____________________________________________________________________________ 5. Gumuhit ng dalawang malaking puso. Isulat sa bawat puso ang pangalan ng nanay at tatay mo.. _______________________________________________________________________________ II. Hanapin sa Hanay B kasingkahulugan ng mga salita sa Hanay A Isulat ang titik ng tamang sagotsa patlang.A. B ______1. balisa a. direksyon ______2. humahangos b. hindi mapakali ______3. panuto c. nagmamadali ______4. inatasan d. nagsagawa ______5. namahagi e. sinabihan, inutusan ______6. kapus-palad f. namigay ______7. naglunsad g. kawawa _____-8. inipon h. pinagkakaperahan _____-9. pinagkakakitaan i. balak ______10. plano j. tiniponIII.Bilugan ang salitang angkop sa pangungusap.1. ( Si, Ni ) Eduardo ay nag-aaral ng kanyang leksyon.2. (Ang, Ang mga) magsasaka ay maagang nagpupuntahan sa bukid upang magtanim.3. Malaki ang baha ( ni, si ) Gng. Vasquez.4. Maraming dalang pasalubong ( si ni ) Kay para sa akin.5. Dinilig ( nina, kina) Jesusa ang halaman.IV. I.Piliin ang angkop na panghalip panao sa loob ng panaklong.1.( Ako, Ikaw ) ay aking tutulungang matutong bumasa.2.(Sila, Siya) ba ang iyong bagong kakilala?3.Saan kaya (sila siya )magsisipunta?4.(Ako, Kami) nila Estong ay nag-aalaga ng manok,itik at pugo.5.(Ikaw,Kayo) pala ni Joyce ay mahusay sa Agham.6.Heto na si Juan at tila may pasalubong pa ( siya, sila) sa ating lahat.7.Ginising ko ng maaga si Richie sapagkat ( siya, kami) ay tutulong kay itay .8.(Kami, Kayo) ay talagang mahuhusay sa paglalala ng banig.9.(Akin, Amin) ang mga laruan sa kahon. 10. Sana ay mapatunayan nilang nagsasabi (ako,kami) ng totoo. Wala sino man sa amin angnagsisinungaling
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x