It Gets Better: Hampton in Oakland (Full Version)

Please download to get full document.

View again

of 11
17 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
This is the Full Version of my It Gets Better video essay, which can be watched at http://www.youtube.com/watch?v=xLc1c6THrTY . Growing up a feminine boy in a conservative, Christian home in North Carolina made for a very difficult childhood. Read to discover more about my journey, and what I've learned along the way.
Document Share
Documents Related
Document Tags
Document Transcript
  Nt Mits FittirDn, ly ecli ns Dclpt`e cej N wcet t` tiaa y`u cf`ut d`w rica   cej trui tdi pdrcsi ‑Nt Mits Fittir“ ns t` li. Cej wdnai N j`, N„l m`nem t` frnem up s`li `k tdi prnvnaimis N dcvi `li t` uejirstcej tdct surr`uej lcey mcy lcai„s i!pirniei ne tdi #. N w`r$ lud fittir wdie N wrntitdnems j`we %rst& s` nk N s`uej an$i N„l ricjnem, nt„s ficusi N cl.Nt ns c prnvnaimi t` fi f`re c mcy lce wd` dcs lcsuanei fidcvn`rs cejtrcnts, wdnd caa`w dnl t` pcss cs strcnmdt wdieivir di s` d``sis.  'di rist `k us mcy f`ys sii c jn(iriet snji `k tdi w`raj. )i sii tdi snji tdct jitists tdi snmdt, tdi s`uej, tdi spnrnt `k c kilnenei lce. )i ficr tdi furjie `k pi`pai„s `lliets, *`$is, nesuats, s`(s cej iyi r`aas + cej `e t`p `k d`w pi`pai rict, wi„ri surr`uejij fy c w`raj `k cjvirtnsiliets wdnd aicvi e` r``l t` fi ceytdnem `tdir tdce str`em, funat, t`umd, ac$nem cey wic$eiss. Cej ct tdi iej `k tdi jcy, nt j`ise„t lcttir wdct y`ur `rnietctn`e ns + nk y`u cri c muy wd` ‑cts an$ic mnra,“ y`u pr`fcfay $e`w d`w un$ay c sntuctn`e ce m` kr`l -t`tcaay %ei„ t` kiianem an$i y`u *ust wcet t` sricl cej rue kcr cwcy.N dcvi cawcys fiie c kilnenei f`y. y v`ni ns dnmdir/pntdij cej ecsca, ly lceeirnsls cri s`kt cej jcnety, ly pirs`ecanty ns vnfrcet cej swiit, ly netirists cri ri7itnvi cej rictnvi. N dcvi eivir ie*`yij finem cmmrissnvi, r`wjy, `r ruji. N mriw up ne rurca pcrts `k 3`rtd 6cr`anec, uetna N wcs tdnrtiie& cej ly kilnenei spnrnt jnj e`t %t ne cl`em tdi `tdir $njs + ct sd``a `r ne durd y`utd mr`ups. N dcj c `upai `k muy krniejs wdie N wcs ? `r :, wi a`vij t` pacy vnji` mclis. Cej tdie tdiy stcrtij wcetnem t` m` pacy k``tfcaa jurnem riiss9cej N  *ust wcetij t` dcem `ut fy tdi swnems cej tca$ cf`ut tdi eiw Fc$striit F`ys caful. #` wi st`ppij finem krniejs, cej N *`neij tdi mnras. 3`t `eay jnj N ‑ct an$i c mnra,“ N `eay kiat `lk`rtcfai dcemnem `ut  wntd  mnras. N wcs tdi `eay muy ne ly mrcji ;pirdcps ly sd``a= tdct dcj`eay mnras k`r krniejs. Cej k`r tdi l`st pcrt, N trnij t` anvi ly anki wntd`ut lc$nem c fnm jica cf`ut nt. Fut tdie s`li`ei w`uaj scy s`litdnem t` li + nt wcs l`stay `ei `k tdi muys, catd`umd s`litnlis nt wcs `ei `k ly mnra krniejs + cej N w`uaj krii4i ne kicr. 'diy w`uaj tiaa li N ctij an$i c mnra, `r tdiy w`uaj cs$ wdy N dcem `ut wntd mnras caatdi tnli. N $eiw N wcs jn(iriet, fut dcvnem ly piirs spic$ nt cej caa li `ut `e nt ne kr`et `k iviry`ei lcji li kiia an$i N wcs c kric$ ;cej e`t ne tdi >cjy Mcmc, macl`r`us, wd`/cris $nej `k wcy=. Nt wcse„t a`em fik`ri tdi `lliets wiri ripacij wntd nesuats. N wcs caaij c -kcmm`t„ ne iailietcry sd``a, fik`ri N ivie $eiw wdct tdi w`rj licet. Ne td`si l`liets wdie f`ys w`uaj `utrnmdt tcuet li cej caa li eclis, N `uaj `eay tdne$ t` acsd fc$ cej ct `ut `k cemir + cttilptnem t` jikiej lysiak cej cas` dcaaiemi tdinr nlprissn`es `k li cs wic$ cej vuaeircfai. Cs tdisi nestceis ficli l`ri `ll`e, tdiri wiri kiw tnlis wdie N kiat `lpaitiay scki ne s`nca sittnems, pcrtnuacray cr`uej f`ys.Fut nt wcse„t *ust ct sd``a. y pcriets w`uaj caa li `ut `e wcys N fidcvij8 ‑2`e„t d`aj y`ur dcejs tdct wcy1“ ‑#t`p wca$nem an$i tdct1  <`u a``$ an$i c uiir1“ 5vie wdie N w`uaj pacy pritiej wntd ly snstir cej cssuli tdi kilcai r`ai, ly l`l w`uaj scy, ‑2` y`u wcet t` fi ckcnry01“ N rililfir dir sd`utnem tdns ct li wntd c l`$nem dnmd/pntdij v`ni, i!cmmirctij anlp wrnsts, tnp/t`inem cr`uej an$i c fcaairnec. Cej ly pcriets wiri `estcetay prissurnem li t` lc$i l`ri muy krniejs + snmenem li up k`r sp`rts, `r durd ‑f`y s`uts,“ d`pnem tdct N w`uaj jivia`p netirists tdct l`st f`ys dcj, s` tdct N `uaj riacti t` tdil l`ri. N j`e„t $e`w d`w lcey tnlis ly l`l dcj li m` dcem `ut wntd ly jcj cs di dcemij tdi `na, `r w`r$ij ne tdi ycrj + d`pnem s`li `k dns lcsuanenty w`uaj ruf `( `e li.  y wcy `k finem, `k ctnem, `k m`nem cf`ut anki wcs `estcetay rntnn4ij cej lcji kue `k. #` lud s`, tdct N fimce netirecan4nem nt caa cej ficli l`ri cwcri cej rntnca `k tdnems cf`ut lysiak. Ct sud c y`uem cmi, N `uaje„t ivie `uet `e lysiak   k`r ricssurcei, sckity, cej ue`ejntn`eca a`vi. 'dct ns wdct nt wcs an$i t` mr`w up c kilnenei f`y. 'die, ct cf`ut : `r G, N stcrtij kiianem cttrctij t` irtcne f`ys ne ly acss + cej N $eiw tdns wcs `esnjirij ripuasnvi cej wr`em t` iviry snemai pirs`e ne ly anki. N dcj c tirrnfai sirit tdct `uaj eivir fi jns`virij. 5viry ticsi, iviry nesuat, iviry rnjnuai tdct wcs tdr`we ly wcy kiat an$i c pirs`eca cttc$ cmcnest ly cfnanty t` dnji tdct N wcs cttrctij t` f`ys. N wcs ckrcnj `k dcvnem e` krniejs, `k finem tdi sd``a ‑d`l`,“ `k finem fict up. Fut N wcs ivie l`ri ckrcnj tdct ly pcriets w`uaj %ej `ut.Nt ns cas` c prnvnaimi t` fi f`re net` c kclnay cej `lluenty tdct ns pr`mrissnvi / finem surr`uejij fy pi`pai wd` cri wnaanem t` cipt ceja`vi c mcy f`y *ust cs di ns, wntd`ut nlp`snem tdinr njics `k ‑e`rlca“ `r‑rnmdt“ `r ‑M`j„s )naa“ `et` dnl.ur kclnay wiet t` durd sivirca tnlis c wii$, prcyij fik`ri licas, cej fianivij tdi Fnfai t` fi tdi `ei cej `eay )`rj `k M`j. N wcs necjvirtietay fr`umdt up fianivnem tdct finem mcy ns `lpcrcfai t` finem c pij`pdnai8 nt„s c `ejntn`e tdct `eay isus ce nlpr`vi, ca`em wntd c ankitnli `k `llntliet cej jitirlnectn`e.#` N wcs cumdt ne c `euejrul + wdct N kiat cf`ut f`ys siilij s` nestnetnvi cej prnlca, fut wdct N fianivij cs c 6drnstnce t`aj li N wcs nejuamnem ne factcet sne `e c `estcet fcsns. Nt wcse„t *ust c siorit   N wcsdnjnem kr`l iviry`ei + nt wcs c fcttai N k`umdt nesnji, wntd`ut cey rist.  N td`umdt N `uaj dnji ly sirit kr`l tdi w`raj k`rivir, `r ct aicst uetnaN dcj aicreij d`w t` ‑%! nt“ + 9fut tdie ly pcriets k`uej `ut. N wcs nesn!td mrcji ;*ust iaivie yicrs `aj=. y l`l k`uej c *`ureca ietry N dcjwrnttie cej actir rnppij up, p`$itij, cej k`rm`ttie t` tdr`w cwcy. 'di%rst sietiei ricj, ‑2icr i, N tdne$ N cl mcy.“ cej wcs k`aa`wij fy li jisrnfnem ly strummais, cej anstnem ly f`y rusdis. N rililfir snttnem wntd ly pcriets ne tdi anvnem r``l `ei enmdt, cej ly l`l sd`wij li tdi pcpir sdi dcs tcpij t`mitdir. N kiat caa tdi fa``j aicvi ly kci, N rce t` tdi fctdr``l cej tdriw up ne tdi t`nait wdnai s`ffnem.y l`l aiceij `vir li cej caaij li jnsmustnem. #di caaij li c pirvirt. N t`aj tdil N wcs wnaanem t` dcemi, cej N licet nt. N rnij caa enmdt cs ly pcriets prissij li k`r l`ri nek`rlctn`e cej mrnlcij ct li an$i N wcse„t ivie tdinr s`e.y l`l jinjij pufan sd``a wcs tdi rics`e N ‑td`umdt“ N wcs ‑c d`l`si!uca“ + wntd caa nts w`rajay cej snekua ne7uieis. #` sdi puaaij li `ut ne tdi lnjjai `k tdi sd``a yicr cej stcrtij d`lisd``anem li. Cej N wcs d`lisd``aij uetna N mrcjuctij dnmd sd``a. )i l`vij wdie N wcs tdnrtiie, cej N lcji a`ts `k eiw krniejs ct durd cej d`lisd``anem ctnvntnis + fut tdi ticsnem jnje„t st`p, nt *ust ficli aiss `fvn`us. Fut N $eiw. 5viry tnli pi`pai wiri tca$nem cf`ut d`w N duem `ut wntd mnras, `r d`w N ctij mcy, N `uaj kiia ly kci nestcetay mr`w rij cej N kr`4i wntd kicr, w`rrnij cf`ut wdct tdiy wiri scynem cej wditdir tdct w`uaj `ekr`et li + `r nk tdiy w`uaj tiaa `tdirs. #`litnlis N w`uaj mit cee`yij cej cemry, fut N w`uaj stnaa fi scrij s`anj8 ‑)dct nk s`li`ei tiaas tdinr pcriets N„l mcy0 )dct wnaa dcppie nk tdiy tiaa ly l`l cej sdi $iips li kr`l ly krniejs0 r wi l`vi cmcne ficusi sdi„s csdclij0“
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks