Lecture 7 rate of-captilization

Please download to get full document.

View again

of 21
380 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1. Rateof capitalization 2. Орлогыг дискаунтлах, капиталчлахын ялгаа ã Орлого тэгширсэн, боломжоо бүрэн…
Document Share
Documents Related
Document Transcript
 • 1. Rateof capitalization
 • 2. Орлогыг дискаунтлах, капиталчлахын ялгаа • Орлого тэгширсэн, боломжоо бүрэн ашиглаж байгаа, боломжийн муруйд ойр орших үед орлогыг капиталчлана. Хязгааргүй хугацааны анютийн өнөөгийн үнэ цэнийн тооцоонд хэрэглэнэ. • Цаг хугацааны янз бүрийн үед олох харилцан адилгүй орлогын өнөөгийн үнэ цэнийг нэг юм уу эсвэл ялгаатай хүүгээр дискаунтлана
 • 3. Дискаунтлах, капиталчлах хүүний ялгаа • Дискаунтын хүү R • Капиталчлах хүү R-g G=0 бол дискаунтын хүү, капиталчлах хүүн тоон утга нь ижил
 • 4. Дискаунтлах, капиталчлах хүүг тооцох ерөнхий аргууд • ,Нийлбэрийн арга • Хөрөнгө оруулалт т ай холбогдох буюу зээлийн болоод өөрийн хөрөнгийн оролцоог харгалзах ,арга • , ,Барилга газрын өгөөж ийг үндэслэх арга • ,Шууд зэрэгцүүлэх арга • Хөрөнгийн эрсдлийг т ооцох сагсны арга буюу / /хөрөнгийн үнэ бүрдэлт ийн загвар САРМ • .Эллвудын арга
 • 5. Нийлбэрийн аргаар тооцсон капиталчлах хүү /Газар барилгад/ • бодит хүү, • инфляцийн түвшин; • хурдан борлогдохгүйн буюу хөрвөх чадваргүйн эрсдлийн хүү, • хөрөнгө оруулалтын удирдлагын эрсдэл; • Хөрөнгийн үнийн өсөлт бууралтын тохируулга
 • 6. Өөр нэгэн хувилбар • Re-Эрсдэлгүй хүү, • Rn-Нөхөлтийн хувь, • Rt-Үл хөдлөх хөрөнгийн татварын хувь, ,tnea RRRR ++=
 • 7. •Капит алын үнэ цэнэ /өөрчлөгдөхгүй газар/ •Оруулсан капит алын /үнэ цэнэ буурах барилга/
 • 8. Капиталын нөхөлтийн хувийг тооцох аргууд • ,Рингийн арга • ,Инвуудын арга •Хоскольдын арга •Капит алын бүрэн бус нөхөлт
 • 9. Рингийн арга •Нөхөлтийн хүү=100%/Ашиглах хугацаа
 • 10. Инвудын арга • Нөхөлтийн санг хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хувиар эргүүлэн хөрөнгө оруулж капиталын нөхөлтийн хувийг тооцохыг Инвуудын аргагэдэг
 • 11. Хоскольдын арга • Нөхөлтийн санг эрсдэлгүй хүүгээр дахин хөрөнгө оруулахаар капиталын нөхөлтийн хувийг тооцохыг Хоскольдын аргагэнэ
 • 12. Бизнесийн үнэлгээний дискаунтын хүүг нийлбэрийн аргаар тооцох • бодит хүү, • инфляцийн түвшин; • Компанийн хэмжээний эрсдэл, • Санхүүгийн эрсдэл, • Улсаасонгосны эрсдэл, • Бусад эрсдэл.
 • 13. Хөрөнгө оруулалт т ай холбогдох буюу зээлийн болоод өөрийн хөрөнгийн оролцоог харгалзах • Үл хөдлөх хөрөнгийг олж авахад зээлийн хөрөнгө орсон тохиолдолд зээлийн хүү, өөрийн хөрөнгийн өгөөжийн жигнэгдсэн дундаж хувийг ашиглана. • R=m*rz+(1-m)K • m-зээлийн эзлэх хувь, • (1-m)-өөрийн хөрөнгийн эзлэх хувь, • rz-зээлийн хүү, • К-өөрийн хөрөнгийн өгөөж.
 • 14. • :Газар • 1 2%, 50Хөрөнгийн өгөөж хувийг газраас олно 0.5 1 2 = 0,06,гэвэл х • Нөхөлт ийн норм 0,00 • :Барилга • Хөрөнгийн орлогод 0,5 1 2= 0,06х • 0,5 0,001 1 3036 = 0,00065Нөхөлт ийн норм х • :Нийт капит алчлах хүү 0,1 2065.
 • 15. Шууд зэрэгцүүлэх арга /Үл хөдлөх хөрөнгөд/ Зах зээлд борлогдсон үл хөдлөх хөрөнгө, түүнийг ашиглахад олох ашгийг судалж капиталчлах хувийг үндэслэх аргаюм. Капиталчлах хувь (R) = цэвэр орлого/хөрөнгийн үнэ
 • 16. Хөрөнгийн үнэ бүрдэлтийн загвар /САРМ/ • Нэгд, бүх хөрөнгө оруулагчид эрсдлээс зайлсхийж, хүлээгдэж байгаа ашигт байдлаа хамгийн их байлгахыг хичээдэг, орлогын дундаж утга, дисперс дээр үндэслэж өөрийн сагсыг бүрдүүлдэг. Хоёрт, эрсдэлгүй хүүгээр өсдөг эрсдэлгүй хөрөнгөтэй. Гуравт, уг загвар боловсронгуй зах зээлийн нөхцөлийг тусгасан, тухайлбал эрсдэлгүй хүү бүхий зээлийг хязгааргүй хэмжээгээр авч болно гэдэг. Дөрөвт, хөрөнгө оруулагчийн хүлээж байгаа хөрөнгийн орлого, ашигт байдал нь нэг төрлийн хэвийн тархалттай, хөрөнгийн орлогын дундаж түвшин, дисперс, нийлмэл вариац нь нэг ижил утгатай дундын гэсэн нөхцлийг тусгадаг.
 • 17. Хөрөнгийн үнэ бүрдэлтийн загвар,САРМ • - үнэлэх хөрөнгийн хорогдуулах хүү буюу өгөөжийн хүлээгдэж буй түвшин, • – эрсдэлгүй хүү, • - зах зээлийн өгөөжийн хүү, • эрсдлийн хүүгийн зах зээлийн шагнал, • – цэвэр хөрөнгийн системтэй риск буюу беттакоэффицент ,)( βfmfa RERR −+= aR fR mE )( fm RE − β
 • 18. Β коэффицент ,/ 2 mxmCOV δβ = ,mxxmxm corrCOV δδ= xmCOV mx δδ , - x болон сагсны хөрөнгийн вариацийн коэффициент, - ¿нэлэх хөрөнгө болон сагсны хөрөнгийн эрсдлийн хүү /стандарт хэлбэлзэл/.
 • 19. WACC арга ∑= ii rWR *
 • 20. Тогтмол өсөлтийн ерөнхий хувийг тооцох арга Энэ нь жишиг хувийг тооцох аргатай уялдаж гарч ирдэг бөгөөд тогтмол өсөлтийн хувийг харгалзан капиталчлах хувийг тооцдог аргаюм. Капиталчлах хувийг тооцохдоо өгөөжийн ерөнхий хувиас үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн болон орлогын тогтмол өсөлтийн хувийг хасдаг. R0=Y0-g 19
 • 21. Эллвудийн арга fYSFPYC −+= ),( ,mCYr −=
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks